Loading...
03-17-14 TOSV Housing Renovations SUOT4PAOUJ UTSflOH SSPUJMOUS JO UMOJ4 ciot ni o 4-4 Ci) 4-J (i) . 1.-.4 rimummi CI) ci) V (i) CI) 0 rt 4 fts 4 "41•J 0 al • 4•0J r="1•0 4•01 rri IV • romii (1) (1) Csi tTr) Cij U Ci) im4i rt "'--:lr—i ,.....4 ;••14 E 7, ;-.4 c) cu r•O • tX ' ''* '71 ci 4:1 al., t ci) � C � � 3 v.,:47.74 ;..., cn ii V ,4c) ca.4 ;.....4 ,�, cn pA ci) ,.., r.Z24 c ., C:741 rt al ' ''''' rt • ,-.4 riz: ci.) ;-. 4-' 4-4 "...4 s ;r:,° v � � (1) �bA O Cf) O +'' CIO (1) try'l° p.ord cu ra,4-4 rit VLJ ric, C0 E4 E (,) 0 ov ,...y., • ,....1 u . — ci, 0 e 0 7-1-:/ tx . tO 0 al 4,..J 0 0 c7) c..) tt ;N-4 • (1) r-4 0 C:I•4 Cs 78 '6 7:1 . =44 •:;-.1, ;...4 r4 "4:1 4.4 . r.4 QJ 't? � al �' 4-e C1.4 4 ci) ;- E � rim° � a.) o � u � � en tA • uC:1 � C (') t � � • ~ 4.'1 , • -� v s-. � n y� ,4• 71-4 4-11j • v•-o 4) ft cn 4CE .4.-J ...4) Ni‘4 r-mo CI) ft ft ;_181 F:-.44 CI) rt ;Iti i tD-0 v b v D y v , iz it: 4. Z o ci5 CI, co v v .� a) °Jp.r-Z-J Ci) (1) ........ • Z C1.4 cn • 100=4 77C E CU 4-- 0 bic3 v-0 rt U • .-4 "IC "liZ tx 4--) (A 21-i ;Z:4i .41— i= ""4 wow- • • r•-o e-L— ;1 par-) (1) = V 0 v.- ;•-ii 4 2 u U jOr(11 (1) v..0 ;. +-4 ft ii CI) :11. "Tai ;N, E ;.., i ;0•4 vi. • roiNO Ci) r CD cill) E .4,:-.J . '47z-4-4, Z 0 ;_, . 2 11 .' ci, 0 c4. cn al 4.,,, ,-.5 . „. ›, . E0 � � . v•••4 3 CI) v [—� , el E u • (I) ft ,.. > "Nt' c, u ro 0 (I) ci) 0 ; 0 2 H H to u cricj Cr) ;m4 V 4 Cl.) C:14 V (1) (1) C:a. 4114 W ... l. :-.1-.'.?..4igiOtiair*" .. ....... .m"'".""*'''''' -•. ... - • . .........,:,... , . - .....* . .. ,.„,...,.. .,.4.,,,.:,.....,. . . ..... . '-' . .• . • '............." .--...... . -.. , .. '...-..,......i:::..ir..,,,.... - ... ,.,.....1.4-."'" • ....-4.- • . . " ......"'" . .....•• ..,.. • , ...- -..'- -. -,•••••••--.'...:- .-.. -.-. - ... *.. ":'..,-.'-',:];:,-..- ..-•• :i,,,,„ *444"444444444, .. -;:"'' . : .........-...,,....-----. : .'... .......- , . . . -.1"....., . ,- ....'..-•...1....'.......'.. . ...,_. ..'..- .,- -.• . .... .... ., -,.... ..,..,... .„ , .. . ,.. ... .. .. . ..... . .....„.... ,... .:.. . . . . ... . ...• . ..„.,,-_._•-., .. .., .:„,. ..... . . . .. . ... . ... . _,, ....„ ._.... . , ... _.,_,...„....:...,.,.. , . . . -•.•,_ ".v:--, .'''',.-?--••••••:;-:?-.----,:-,- . . . • _..,. . ... . ...... • . ,.., ... .. . . . . . .- . , -..- „,..e. ,.. ,. _. .,.:.. ...•_...•. . ... : ... . , • .. , • -II ,, .. .—. - ....... .,-.. -.:-.. • -.-,..,.„. . . . . . • ... •. ..., -,.. ... . .....,.. • .—.. i . . ,...„ . . . . ., . , . . .„ - - . •,.:„.„..,,,,-4,1414 *. ,,,,?...: .. . .-..-.. i . .. • ... •• . . ,...... .:• ••••.:..-.,,,,:5,,,.:,. . . • ..,:-.0 0,A.,. .. •,...:.:;:,..,...;,......--. ..: „ ..-:-....:e..1„.,:iiti,„4.:.,.-.. . . .: • . . -",..,,,,... - ... .. .. .. . ..... .. „ . . ,...... .., • 4 1 ..... I I . .5(ft.„,.....„.. .., . I ' ,. i f."ti I .it 0., 1 ....... ''''''''''':':."..',' . , ';*4:4.0410'H :-'.,::.1•.:',:.'%.,.5::: ..' ...:••• -r,.,';',..;,•:...:-•-.-: . .... .,.„, , . . ..• .. .. . -, ... ..- •i ,t; *- ., • , .,...„__ • ...-1*.- ,.,,,,,.,. . 1 I • -. *.-4: .,..,.A.....,. • .,C, . .., '". 1..1:.1........,-..•-•---',.-'.,i-,:,t.t 4.,It„,i .,.. A---,.• ma ';..e-.,.-•-•.i:.:., •. .N,.t—•,•:I, ..'.!, ,<"--..t';•.,.;.---„,...,-,--:-.,.,*,:— ,..„ ..-..,'... -• .---..•.-:•- ,i-•A..l.l. . • ' •''-'.'- •.:•..., •, $'11..•.••c-..1-,i,.,.,.-...•,•."„.-.•.,•. ;..........„.. -•...;.=.....,-.... .... ., .• -,.,*-'.•--.—?^.• _ •.••.... ,.,_ ,,,.•.< —..-• -,• . -”-- •••.....,.•.•.t.4.,-...4,.---_--..- 1.•.-•-0.•,.4..,....--,,0..',k,..-','-,-.4.-',.-,-.: -,-.4-. -'--7.•.•'-1.`.,—...-.,.1..• ..•• .•., ,...,.. •'-'•: .- 4.0•• ...,.. ...'. 0 . < •'.., -... • .—..... • —.. ,,••, .•,...• ....t.,-...„. ,14.,,.l4I•,-'.--,',.,,.:.'..-,.'..'.'..''.•.,, ..,...,,.,..„.....• .--, ...:.- .;.,A.•'.,•'.''i'.--, _.-.1.. ,.,.-..,-.—.,-.,'-',,'--?A•..,!•..-;.•*•...-,.,.-,...,..,. ....X,•c.., „ •-.-.,„..'' .•...„•„ - ,,.•,,, 1 k,.,.. :,_...'....... , •., . 01,.-...,1.-(,,”.. •-•,•... ..•. •.. ,• • .'•, ---.,--.••„..-i.,/„„,i..'fh:10.rft'....5...".1.i.1—,.A_.,1,s..,.i•,.,4.-.„-..*,,-i.•1v'' -- ,-l• -•? - .,-,•. , ,-•-.,.'i,&i.:t -.,• ,"•.#'t..-..i...,il-..•.,.l.,.':i:'k,f-;'•'- '•'' . .-.. •-'. , • •-,,,„.„-;.e•,••-•..I ,.,•---c-...v. ; 0 • il, . i -- 1.,.7•'! % 4 a ,...- ,'.,,,,,'..'.,..*•.• ,..,'........n..a.',-,. .'1'',,,!•.<‘..*.-.-.-,...c,' . ••- 1-''.,•:..:.,,-.--•I'- •• .,..Y,••s.,i., t, Y.'i=1:p1jt4i1('7.aMK,1i.1l.IPi...11S•._.i f.l°".-”r-.:.o.,lPzw.•I,`i.eI.A”I.,,:.W—T--.....4:..„4 -•:...',.- ,:• •.t,;;.'-..”-..:•'" ,,..a.v-',.-,2.--,:-'.f-•,1j-,t:,4.'t,. -,i • 441 A . ,I„..:r•°g,. *'-•... r' '.,f..•,.. ,• . 1......0<. • . T . -- ••• ......, .• , ‘.. •.- t., .0,... , _ .., , .. •-. „;ic.. ....? .. . ., :.;,..,... ..„..., , ,-.• -i,, - . . • . . . . . - _ . • .. ..:- ,-- -. - 4P. .:,-.----,, , , ,, „ •,..,.,,,,;*•-ltio•p• iv' ..,,, --',.. , -.....". * ` ' ' ''''"'t"• "'re ,._,t--• ,.,... I/ .wi, ' •:. g -.V. '3 • . . .,. . -•. .,...',„1,,,, i 4., ,. -.--•:- - ' -t- ,..• , i • . _ '' 44:?." •--- . lt:..- ..:.._, • i .t.,,... , , ,......4. .,.. ... . .,. . - t• ,.. • . ....-..,,.., :...,,,„..... ' t . .... • 40 • . . . suin-ruituopuop . pi . a P • I 3 • • 13P.IPUIPI w r ...,..„,.......,,•,.., It' . .,. .....,.„ it-,. - Y , s . 1 „ .., t i * 4 A ii........ at , < fit,. Ml. "�. .. tip!, k It, .,,,... ,..,..,... w„• .a :144N $. 'i j6 vy�` f aq�, • • .,.. 4 # h 341. z. ,,,....4, n %ti • <:R '14... :.' :•,..n ., :..... ., i t Y l E , - -- ' , ; , 4 .rt , . 0 , . , .. , , , ,,,, , . I' . ,x 71111:111:1 • rilli . .t . CIO11) / \ . ' 0 • !Eli _.,.... ,.1111114 ._- ommi E ..„ , 0 r . ..140,14. r1 . 111111111r- (111100 111111:111111 I Yw . 1:11:11110 -1110,./ei. p; 0, . .Olt . ., ' CA CD -,-,,...... . 411111111til Cid ' . ;fk: CIO) . Ili . • 1: /11114 Lir) 1111411.1 V V r1.14 .cid . • tilia) .0 a111111 • Pili 7111111$ 171 11•1111114 .W Cin 11114 111:1111141111111 . 110/10 4.•0 , ..',,A„,,,,C..,P..• 1114 0 0 0 ...•. . . .. .• . . ,. • , .•„ •• , •:•••;,..; •..• - ... • ,••. , ,.. .. .... ... .,... „.„. . '..,'...,•,''' ' . ••.:-..--..-:-•.•,.•,..-.. _ ..,. ..: -,.,• • '-,•••••••,,,...•••-..-- •--•----Ai- 5011V- •-----". • . . ., ,- ......,.-.. .. „.= .,. . .. . . . ... 7:, . • .. .,.,...„.„...„.....„.... . . , .... . . .. ...."..„....„ ... ... •. ... . .,....„ .. , . . .p-A, • • . -1101010 0 . or-. • . .... ,.. . . , ., . . . . . . --.:..„.. .--.-..':-..?::,-..--.,,,'-,:.-: .. ..-.;..?'''''.*.-.:-::- .5.,A,...•---- - .*.,40 -• . . .. ..„ ..-.' ... : .,. .. . 1011 .,-- ..:..„...... . • AM. ,..8., . .... . ., . ,..........-.... . lye . - . - .i£,' iv ', ••-•'••°,'1'.' ,iip,-10,4, . •...", • .. .4,4... , .,-.-.• • 4,Q1. - ' •-••-..•.•.-• • , . :.••••••,,,-;4; . • --,.,, :- .. .?„ ..... . - • ... . r 46301L,A.ApplPaqii.41..FAINL.....4.. ,,... `....,, ...,_, . ....,At.L,. . ,..1 ,•,.. '. ., 'V• • ... i .„..,.. ''' .M4•41.. 71,.4"'' '''.'. * ‘44;' ."4'' ... . ... ;"..;04i,':: .* '-••-',-- '-- ..,,- 1 ..., . . , . . ..0000ls' ••• •• .1'*4140.....41,1:44q. 1.. '• iri.uw . •• . , .. ........ iitv ---,(4'3A-EiF- ' ' •. iiii" - , ' -4 ' •' ' •.'"-•'1,:-.•<-• .,) - ,. 1.-; 4;.-,,Z-..swt," .••••.'4-..-,..,— .. •. . • - -•.--•• , , • ••-• , • . • ?'..?'..r.:'.•; • ' - *-.v':4'.'-'-''-'-- . • ' ''''?f;•: ''' .0!a! ''--.'' •-;,*- % 4.''''"*.1''''Z'1:' . . ' *i ''..'. • - ...144'.,..._:,;;;----'1 . •, . t — ' --- ... . .. ••" - -- -, • '• '...;.:-•.'4%"•' - ' • ''',4 -.1-11 ''.4- .4'.' ..,Cii , •:A.t.•" .. •4•-"" *. ,;.;'•''-*.i,k,-r..4iiv'r,‘.••ii.. ••.,";:,-..,: ._„jiir ,,,*..t :.. '' • •---,------•-• <,•:•<••.:..•.••,•-•- "-: < - .. ... -- . ••••• . . .,,.. '....i.k•• •,-• • ••,•?•-•4-- .-•,.--;•,:-......../..-,,,,..-.......,...-,....4•'.4 1WHitaltrOKC', . ...•',..c'._,,' ';!..'':l'i'*O'f',..T.I.' '',... 1.,.. '''•'••:...1f-i.W3',,,, .1%.'t•'•.d.....• . ..., , '..•,........fl''''c'....'.'..'.'''''.r.'..4. . 4,,,', 3'...t•. olk', ,,K.,:.„• . 'VW' AN .; . ''' "C., • -..... , .. •- ' . '-. ' ."..;,..?,:k.,:;e4.;',4 l- "....'"..1q.'".,,i,..,,''..1'..''',:f...14'''''' '''''''f),53r,....-''''- 45,''''''''''''''e4i'.''''''''': . '''' '..:'''.:...,'ikk..(7°:*....:''''''''''''''''' '' ..`•;',...N.':;4.-.. ' ..'. - .,,,,,,:.,--:',•,,-.. .,.....:.-- .--... ''•-•.:.--.„', -,'.::•..„.. .--.-..... •,....-i ' 1...', "--..--,!-- ,...-:,...:. - ',••• ••.:•--Y.:-.:...'--,..---0•• ..,.....441"," -,''....i:'.::'ie':"..N''''''''' '.- ''• '' '''"'vi.' ''''''''''..rt:.'''''..'.."''''''. • '-"... . . . ' ..;.. ........< . .40.4, .1„..,.„,.......,. .. .,. ... .„. .. . . .. .. . .. . ,e,., • ... • ,. .- • •.:. ...., ' -.-.-"-;:-'. ..• - ., . .• .. • _. . ...„ ; .... .- . .., • . . . ' 4, '..'1 +4' •k.• '''' ' _ ,...., ..„.., . . . , ' ". ... —• , ' . - i ' ' .. . -... . ''......". 11,-.• , . , . .. .. . . .,. ... - ... ......... ........•. ..,. . . , , . . . • .... .......-...._ . ' • . , . , ..„. ... . . . ,•,. , . .i .„... • • ...,..,... , . , . . .. . .. „., , .. , ...._ . .....,,, . ., . .. ..... . , ,. , . .,. . .. ... .. .... . ,,. .... . .... ....„,.. ..-.. ,. .„....,,.. ..... , ... :a - ill • .......nr.- . " int. ...,..r.::41... .. ,r...• '4,41. •:111' . ••• .. .. ...` .: iit, . t •-..r • " . • - ., .0... . . . •• • - - - Nile ., , ., . . ,./ ..• ••*:,-•• - #, -1 .. , .. ;‘, .-. . f. ,... ..„. .. . . . .., • .. .‘ ,• , 111' 4,. • :., -.. ...• . r t"A , . . ...... . • t ', ' i. . - A . ,.. , - ' - • -..... ',• • •V'•,.,'- '-- lit444,0, 6111-1-----'"' 1.41111-.11,,i/,1=4144,1.6..e 410. -0..,.0,,0,1„1 61 ' .'-0',...•• - 1 .-__-.. • . - ' -• • -..'.- • 2 ' 7 . '•'''''-:t'':.•'7,Si..-'.''''-..••. 1'i;'..'•.‘i-„-l.:...47e--4..z'..-.4r-'i.•,, ; • . ... 'q ", ...... ... . .4.,IV, , . • .. . • ' W r & irk:- • ,, , - ' ." • ' , ,. .,. . . •--.• • ....--**-^ . .• -•'• 4.. ' ' • •. - ->;,:',., NOW ,,,,,,'..4. . , , 41.0.0..- , ' ... . . . . " . ' ,-,.., .. -•• , . ' ..„.... . . .. . ... --_ . . • , , — ,... .. -r•-- , . . • - ,,. ... . , ...•. _ , 1 " • ..?",.• !,,. .,..•• • •• . , . .• .. . .• .V.1 , ;...',.."..k: . • - " • ' ' - .... . , • . • • . ..•,- .. . • , . • . ........• ,. .,,,.....- . W . , ....„ . . , ... ., , .• . 41111,"' I .. - L -`• ' . .:. a'VW* .. ... . . . - . ... t • -.., . -1." • ...,. /1116 i ... - , .-- ,--41......7.;„,...x:.....,, . .... ..,....„,..:,,, •-0 ... -. - -.. -..r. -.„..,, ki: • ii ,Ale, v . - . . , 44,.. • . . ... . . r , ,•,,.., , .. . .. . , 4 • . , irt•N. i .- • :- 41'*--- . ...- • .,., e,,, . ' • .....,... . fr , ,,- .... • . , .. ,,, .*.• /...if• ' — , ... ,... ,..:..,, '•.., i - • .„ . .1.-: -,••, -. 4. .,.. • % 4 ' • ../ / Ai i,/ i 4 4 2 . .. .: , •..,..- ._,,... •••• ... . _..,...,_ -- ..• .* . i• . .. . ... , . , I • .. .99 . ..., • • ,•r 1 .. ....,.. .,./• a ' ' ' * , .44.•E ' . • . . : •-. • , . ..-./... .. • =.•, -•-. „..... . - A• • ... . •Atifit .• .. . • , -•... ... .. . . - ..--.• -..... .._ _ _... •.. _ ..,... - .... . .... .. . - . .,..--. :. . • sapPstiPd )Taii3 qsnia • SUOI4PAOUN • JOJ pasodoid sailiadoJd OuisnoH Ja40 S S ,90" • k'tiQ • -_ ...Wn' .. ,.i. a .' '.,,� �!I'R _ / :vk.,vy•F rr a 44, •t a• 3 r kx H w„ :l'......**,',..;*... 4.'4 `.77 ••••"5. .e♦r4N R♦1 ...• w w, A w;b rf �S d:. Aa: Ne."1* Ilk•l ® J r \ • .: :: , Iliiik .: ..-''''''''' ^ ttc. .1i',. \ •% i � ri � k . ° few\ �'%•�at M ..t':r la` e xIP,.sWAIDIS44:. Ay X 4SlA r,� w %. 0, e �'� • Fri r ♦ �..:'-�`S k, , , ..4„, ...,v,„ .., .,:t '• : * 4,- . `m►e• "► '{tom A♦:. t -. Se t F ,...•/ • 2,4410.110.00w imiro.k..-... ,,,, , • e .. ‘ . , ..,. ,.” ? .;..i r; .., op - ..- -$: Ii4 c„,, , ' •"' . fia!a'►An i,-7. . ',' ', i‘i,.:.: ,,,,,. yi 1 ,.. , ; ,. 1,:og ,...,426,"; ','•-‘' :'%... S 1, ' . ' ,,1:13 •‘ , 1 '4C"F `....i .., , ^'fi. ia '''" \ • r , , t s , i 0 It..!,;.,2 a.3,<r . .., ,C7z i• *1:t v::,..,,,, '', ". ., . ' 14 i„..,....,..., .,,. . . , , :. ....ot,44,,,,,,.. ..!,.... . .,,, , ... •. . 1,.. . 4-•J :::: . ....„: ,,,,. .. .. , .., . , ..„.., .A TlIllmilli ,i. ,k At.'''''.' il.i. , , 'I. s i3+, e4" (�. ;�. •'.41;4'44'''' .!;....:r�. 71'7' � °7 � 8.:::,i. .y,i f _ �f H e :,"....:::..2,.': T':' `t ! - i., t(. J-.a ''''''''''-'....::•... 2: ♦0 . ,, •ti t � tfi1V.,.....-• •r ,i � \i‘41, ts s. ''';':, ., • ♦ •, • ww• f fV".' ' rT: • _ . e III CI) x \ cif- ' • '4,',:k• r k °" , i • R F a A44roS rz e